Hledáme kočku, pozor, divokou!


Dátum: 10.08.2022

Obrázok k aktualite Hledáme kočku, pozor, divokou!
Názov: Hledáme kočku, pozor, divokou!

SKCZ_Hledáme kočku, pozor, divokou!


Krátky popis: V rámci študovaného územia prebiehal na oboch stranách hranice koordinovaný monitoring populácie mačky divokej (Felis silvestris) s cieľom zistiť prítomnosť tohto chráneného a ohrozeného druhu v rôznych typoch biotopov a vytvoriť vhodnú metodiku pre jeho ďalší monitoring. Cieľom bolo zistiť priestorovú aktivitu jedincov a spôsob využívania krajiny, odhadnúť početnosť mačky divokej pomocou niekoľkých rôznych metód (napr. fotomonitoring, neinvazívne genetické vzorkovanie), čím boli získané prvé spoľahlivé údaje o tomto druhu v Českej republike i na Slovensku. Súčasťou projektu boli osvetové aktivity, ako aj výstavba rehabilitačnej stanice pre tento druh mačky v Národnej ZOO Bojnice a zhodnotenie miery rizika hybridizácie s mačkou domácou. Dáta o početnosti a rozšírení mačky divokej, vytvorená metodika monitoringu a súbor odporúčaných opatrení budú môcť byť využité pre ďalšiu ochranu a manažment tohto druhu v oboch štátoch. Projekt sa realizoval v rámci Západních Karpat na území CHKO Strážovské vrchy, CHKO Biele Karpaty/Bílé Karpaty, CHKO Kysuce, CHKO Beskydy a časti CHKO Ponitrie.
SKCZ_Hledáme kočku, pozor, divokou!_2

Prijímateľ:  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Národná zoologická záhrada Bojnice, Hnutí DUHA Šelmy

Celkové oprávnené náklady projektu:  627 572,00 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   533 436,20 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 44 916,00 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  32 813,20 EUR
SKCZ_Hledáme kočku, pozor, divokou!_karanténna stanica ZOO BOJNICE
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doba realizácie projektu: január 2020 – jún 2022
 
 
Skočiť na hlavné menu