Heritage - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií


Dátum: 10.08.2022

Obrázok k aktualite Heritage - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií
Názov: Heritage - Kultúrno-kreatívne oživenie tradíciíSKAT_Heritage1
Krátky popis: Cieľom projektu bolo využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň išlo o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít. V kaštieli v Modre bolo vytvorené kultúrno-kreatívne centrum a na zámku Jedenspeigen reprezentačno-výstavné priestory pre rôzne vínne a kultúrne prezentácie. K ďalším aktivitám patria podpora tradícií a tradičných produktov v cezhraničnom území prostredníctvom rôznych kultúrnych a umeleckých podujatí, organizáciou cezhraničných odborných seminárov, súťaží vín a dní otvorených ateliérov, zachovávanie tradícií pomocou vytvorenia digitálno-dokumentačného centra, a sprístupnenie digitalizovaného fondu širokej a odbornej verejnosti v Dolnom Rakúsku, Bratislavskom kraji a SK-AT prihraničnom regióne. 
SKAT_Heritage2
Prijímateľ:  Bratislavský samosprávny kraj, Kulturvernetzung Niederösterreich, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Marktgemeinde Jedenspeigen, Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Celkové oprávnené náklady projektu:  3 659 789,20 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   3 110 820,82 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 237 313,35 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  311 655,03 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Doba realizácie projektu: júl 2017 – júl 2022

SKAT_Heritage3
 
Skočiť na hlavné menu