Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne


Dátum: 16.10.2023

Obrázok k aktualite 	Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne

Obec Hažín
Názov projektu Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Kód projektu 309070BXG3
Prijímateľ Názov Obec Hažín
Sídlo Hažín 122
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Michalovce Obec Hažín  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
19.09.2022 27.09.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 37086,54 EUR
Z toho NFP 37086,54 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu strategických cieľov:
Zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov obce, jej návštevníkov, obyvateľov celej Miestnej akčnej skupiny “OZ Medzi riekami” pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu, s rozvojom cestovného ruchu prezentujúceho špecifická regiónu v strednodobom horizonte.
Vytvoriť bezpečné a priateľské prostredie pre stretávanie sa občanov a návštevníkov všetkých vekových kategórií.
Vytvoriť multi-sektorové partnerstvá pre oživenie a skrášlenie prostredia
Zvýšiť atraktívnosť obce pre jej obyvateľov, návštevníkov a pre vidiecky cestovný ruch. Ciele projektu sú v súlade s PHSR a s konkrétnou fokusovou oblasťou.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Výstavbou altánku sa vytvorí vhodné odpočinkové miesto pre občanov obce a turistov, pre ktorých je obec Hažín atraktívnou obcou svojou polohou, nakoľko sa nachádza v blízkosti Zemplínskej Šíravy a jej okolie je využívané turistami a cykloturistami. Atraktívne prírodné prostredie v obci dokáže poskytnúť obyvateľom, návštevníkom, turistom naplnenie ich očakávaní a uspokojenie potrieb v rámci života vo vidieckom prostredí.

Obec Hažín1
Skočiť na hlavné menu