Granty pre novú generáciu siete Europe Direct


Dátum: 20.07.2017

Obrázok k aktualite Granty pre novú generáciu siete Europe Direct
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT.

Mandát súčasnej siete informačných centier Europe Direct pre širokú verejnosť sa končí v roku 2017. Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete na: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ. Žiadatelia musia zabezpečiť primerané spolufinancovanie s cieľom splniť požiadavky na informačné centrum Europe Direct. 

Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o aktuálnych európskych témach.

Úlohy centier EDIC si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie až po spoluprácu s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí, nadväzovanie kontaktov  a stimulovanie dialógov s občanmi. 
 
Základné informácie o výzve:
Cieľ : Výber partnerov na vykonávanie činností informačných centier EUROPE DIRECT 2018-2020
Posledný termín na podanie žiadosti : 14. september 2017
Výška ročného grantu : maximálne 26 250 EUR pre jedno centrum
Celkový ročný rozpočet výzvy pre Slovenskú republiku : 210 000 EUR na rok 2018
Plánovaný dátum na ukončenie procesu udeľovania grantov : november/december 2017
Začiatok realizácie projektu : 1. január 2018
 
Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku:
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Komunikačné oddelenie           
Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava
Telefón: + 421 2 5443 1718     
E-mailová adresa: comm-rep-sk@ec.europa.eu
Webová stránka: www.europa.sk
Všetky podrobné informácie, ako aj dôležité dokumenty na stiahnutie, nájdete na: http://ec.europa.eu/ed-vyzva       

Skočiť na hlavné menu