Flexibilná starostlivosť o deti EDUCO


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Flexibilná starostlivosť o deti EDUCO
Názov: Flexibilná starostlivosť o deti EDUCOEDUCO
ITMS kód: 312031Q305

Krátky popis:
Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy, čiže podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života. V rámci projektu Flexibilná starostlivosť o deti EDUCO občianske združenie EDUCO začalo 1.4.2019 poskytovať flexibilnú dlhodobú i krátkodobú starostlivosť o deti v Nových Zámkoch pre vekovú kategóriu detí 3-6 rokov prípadne pre deti s odloženou školskou dochádzkou v prenajatých priestoroch, pričom kapacita zariadenia je 7 - 10 detí z toho počtu aspoň 1 dieťa so ŠVVP. Hlavná aktivita projektu – poskytovanie flexibilnej starostlivosti o deti bola spustená 1.4.2019 na 24 mesiacov, k prerušeniu projektu prišlo v mesiacoch 04-06/2020 z dôvodu Rozhodnutia RUVZ o zatvorení zariadení pre deti kvôli pandémii Covid19.
Personálne zabezpečujú poskytovanie flexibilnej starostlivosti deťom v projekte 2 vychovávateľky a 1 vychovávateľka pre deti so ŠVVP. Počet účastníkov projektu (rodičov) je k aktuálnemu dátumu 10 a bolo podpísaných spolu 11 Zmlúv o poskytovaní flexibilnej starostlivosti o deti.
Od mesiaca júl 2021 plánujeme pokračovať v projekte s 2 vychovávateľkami na plný pracovný úväzok, ale tiež s dobrovoľníkmi ako máme aj teraz. Jedna z vychovávateliek bude pre deti so ŠVVP, nakoľko sme zaznamenali zvýšený záujem u detí zo zmiešaných rodín, kde jeden z rodičov je cudzinec a rodičov detí so ŠVVP. Po úspešnej a žiadanej službe/realizácii projektu pre špecifikované skupiny ľudí, rodičov sa budeme snažiť o nadväznosť a udržateľnosť projektu, avšak v tejto neľahkej pandemickej situácii to nebude jednoduché, keď väčšina zariadení tzv. bojuje o existenciu. Z tohto dôvodu by sme uvítali možnosť následného plynulého pokračovania projektu, resp. jeho predĺženie.
 EDUCO1
Prijímateľ:  Občianske združenie EDUCO, Hviezdna 4, 949 01 Nitra, PhDr. Alena Szőkeová, 0917 120 917, aszokeova@gmail.com
Celkové oprávnené náklady projektu:  118 430,08 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   100 665,57 Eur zdroj EÚ, 5 921,50 Eur zdroj zo ŠR
Vlastné zdroje:  11 843,01 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 1.4.2019 – 30.6.2021
 
Skočiť na hlavné menu