Európsky akt o slobode médií: pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ a zriadenie Európskej rady pre mediálne služby


Dátum: 16.09.2022

Obrázok k aktualite Európsky akt o slobode médií: pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ a zriadenie Európskej rady pre mediálne služby

Európska komisia dnes prijala európsky akt o slobode médií. Ide o nový súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ. Navrhované nariadenie obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu. Kladie dôraz na nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj na transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy. Takisto sa v ňom stanovujú opatrenia zamerané na ochranu nezávislosti redaktorov a zverejňovanie konfliktov záujmov. Akt sa bude zaoberať otázkou koncentrácie médií a vytvorí novú nezávislú Európsku radu pre mediálne služby zloženú z vnútroštátnych mediálnych orgánov. Rada bude podporovať uplatňovanie právneho rámca EÚ pre mediálnu oblasť a bude pomáhať Komisii pri príprave usmernení o regulačných záležitostiach týkajúcich sa médií. Bude môcť vydávať aj stanoviská k vnútroštátnym opatreniam a rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na mediálne trhy a koncentráciu na mediálnom trhu. Rada bude takisto koordinovať vnútroštátne regulačné opatrenia týkajúce sa médií mimo EÚ, ktoré predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť, s cieľom zabezpečiť, aby tieto médiá neobchádzali pravidlá platné v EÚ. Výbor zorganizuje štruktúrovaný dialóg medzi veľmi veľkými online platformami a mediálnym sektorom s cieľom podporiť prístup k rôznym mediálnym ponukám a monitorovať, či platformy dodržiavajú samoregulačné iniciatívy, ako je Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií. Európsky akt o slobode médií zabezpečí, aby médiá – verejné aj súkromné – mohli ľahšie fungovať na vnútornom trhu EÚ naprieč hranicami, bez neprimeraného tlaku a pri zohľadnení digitálnej transformácie mediálneho priestoru: 
  • Ochrana redakčnej nezávislosti – od členských štátov sa bude vyžadovať, aby rešpektovali skutočnú redakčnú slobodu a zlepšili ochranu novinárskych zdrojov. Poskytovatelia mediálnych služieb budú musieť zabezpečiť transparentnosť vlastníctva a prijať opatrenia s cieľom zaručiť nezávislosť jednotlivých redakčných rozhodnutí.
  • Zákaz používania špionážneho softvéru proti médiám – bezpečnostné záruky proti používaniu špionážneho softvéru proti médiám, novinárom a ich rodinám.
  • Nezávislé verejnoprávne médiá – vedenie a správna rada verejnoprávnych médií budú musieť byť vymenovaní transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom. Poskytovatelia verejnoprávnych médií budú ponúkať pluralitu informácií a názorov nestranným spôsobom.
  • Testy plurality médií – členské štáty posúdia na mediálnom trhu vplyv koncentrácie na pluralitu médií a redakčnú nezávislosť. Vyžaduje sa, aby každé legislatívne, regulačné alebo administratívne opatrenie prijaté členským štátom, ktoré by mohlo mať vplyv na médiá, bolo riadne odôvodnené a primerané.
  • Transparentná štátna reklama – stanovia sa nové požiadavky na prideľovanie štátnej reklamy médiám, aby bola situácia transparentná a nediskriminačná.
  • Ochrana online mediálneho obsahu – záruky proti neoprávnenému odstráneniu mediálneho obsahu, ktorý bol vytvorený v súlade s odbornými normami. V prípadoch, ktoré nezahŕňajú systémové riziká, ako sú dezinformácie, budú musieť veľmi veľké online platformy, ktoré majú v úmysle odstrániť určitý zákonný mediálny obsah, pretože je v rozpore s politikami platformy, informovať poskytovateľov mediálnych služieb o dôvodoch odstránenia predtým, ako sa uskutoční. Všetky sťažnosti podané poskytovateľmi mediálnych služieb budú musieť tieto platformy vybavovať prioritne.
  • Nové používateľské právo na prispôsobenie mediálnej ponuky – používateľom umožní zmeniť predvolené nastavenia tak, aby odrážali ich vlastné preferencie.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede týkajúce sa európskeho aktu o slobode médií
Európsky akt o slobode médií (prehľad)
Európsky akt o slobode médií (prehľad)
Návrh európskeho aktu o slobode médií a súvisiace odporúčanie
Posúdenie vplyvu Európskeho aktu o slobode médií
Videozáznam vyjadrenia podpredsedníčky Jourovej o akte o slobode médií

Skočiť na hlavné menu