Európska komisia prepracovala svoj portál „Vyjadrite svoj názor“


Dátum: 06.07.2020

Obrázok k aktualite Európska komisia prepracovala svoj portál „Vyjadrite svoj názor“

Európska komisia dnes spustila prepracovanú verziu portálu „Vyjadrite svoj názor“. Táto online platforma vyzýva všetkých občanov (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií), aby sa podelili o svoje názory na iniciatívy Komisie v kľúčových fázach legislatívneho procesu. Nová verzia by mala ešte viac zlepšiť konzultácie a komunikáciu Komisie s verejnosťou a zvýšiť transparentnosť. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu tvorby politiky EÚ vďaka príspevkom všetkých príslušných zainteresovaných strán prostredníctvom portálu.

Vďaka tejto novej verzii bude môcť verejnosť ľahšie nájsť na portáli tú iniciatívu Komisie, o ktorú má najväčší záujem, a to vďaka zlepšeným funkciám vyhľadávania. Portál je používateľsky ústretovejší, aby si verejnosť mohla vymieňať názory prostredníctvom priameho prístupu k najnovším vysoko dôležitým konzultáciám na domovskej stránke, ako je napríklad konzultácia o stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Zlepšením portálu Vyjadrite svoj názor a zvýšením jeho intuitívnosti posilňujeme náš informačný vplyv. Chcem povzbudiť zainteresované strany a občanov – vrátane tých, ktorí nemajú hlboké znalosti o tvorbe politík EÚ –, aby prispeli k našim iniciatívam vytváraným pred ich prijatím, ako aj po ich prijatí Komisiou. Je to ďalší zásadný spôsob, ako zabezpečiť, aby naše právne predpisy spĺňali najvyššie normy kvality.“

Komisia v rámci svojho programu lepšej právnej regulácie konzultuje rozsiahlu škálu organizácií a širokú verejnosť prostredníctvom takých informačných nástrojov, ako je portál „Vyjadrite svoj názor“. Komisia aktívnym zhromažďovaním online spätnej väzby a jej analýzou zabezpečuje, aby iniciatívy EÚ, napríklad zelená a digitálna transformácia, reagovali na súčasné výzvy a aby boli primerané.

Na ilustráciu nového portálu „Vyjadrite svoj názor“ uvádzame tieto tri verejné konzultácie: konzultácia o akte o digitálnych službách: prehĺbenie vnútorného trhu a vysvetlenie zodpovednosti za digitálne služby; konzultácia o udržateľnej a inteligentnej mobilite a konzultácia o novom programe pre spotrebiteľov.

 

Súvislosti

Európska komisia v roku 2015 spustila program lepšej právnej regulácie s cieľom zlepšiť tvorbu politiky a zjednodušiť právne predpisy. Verejná konzultácia je súčasťou širšieho programu na zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti činností EÚ. Hlavným cieľom Komisie je podporovať účasť Európanov a občianskej spoločnosti na vytváraní politiky EÚ.

Prostredníctvom portálu „Vyjadrite svoj názor“ môžu jednotlivci a organizácie poskytnúť spätnú väzbu k plánom alebo posúdeniam vplyvu pripravovaných právnych predpisov. Môžu sa zúčastniť aj na 12-týždňových verejných konzultáciách o pripravovaných iniciatívach alebo na hodnoteniach vykonávania existujúcich opatrení EÚ. Každý má okrem toho možnosť predložiť pripomienky k návrhom delegovaných a vykonávacích aktov.

Takéto verejné formy zapojenia zainteresovaných strán môžu byť niekedy doplnené o cielené konzultácie prispôsobené vybraným zainteresovaným stranám. Výber najvhodnejšieho konzultačného nástroja je vždy konkrétny a závisí od cieľov konzultácie, cieľových skupín a dostupného času a zdrojov. Verejnosť a zainteresované strany však môžu takisto predkladať návrhy na zníženie regulačného zaťaženia a na to, ako možno existujúce právne predpisy zlepšiť a zefektívniť prostredníctvom funkcie „Obmedzme záťaž“.

V rokoch 2015 až 2018 Komisia uskutočnila 454 verejných konzultácií. Priemerný počet príspevkov vzrástol zo 461 príspevkov v roku 2015 na 2 091 príspevkov v roku 2018. Nezahŕňa to pozitívne mimoriadne hodnoty, ako napríklad verejnú konzultáciu o úprave letného času, na ktorú prišlo približne 4,6 milióna odpovedí.

Počet odpovedí sa líši v závislosti od povahy riešenej témy. Od apríla 2017 sa Komisia zaviazala preložiť dotazníky týkajúce sa najdôležitejších iniciatív do všetkých úradných jazykov EÚ. Všetky verejné konzultácie boli v roku 2018 k dispozícii aspoň v dvoch jazykoch a 71 % bolo preložených do všetkých úradných jazykov (okrem írčiny). Respondenti môžu odpovedať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Od roku 2017 bolo na účel spätnej väzby uverejnených 86 úvodných posúdení vplyvu, 128 plánov a 96 plánov hodnotenia. V rámci spätnej väzby prišlo 4 249 príspevkov. Od júla 2016 do decembra 2018 Komisia uverejnila 151 návrhov delegovaných aktov a 191 návrhov vykonávacích aktov. Na delegované akty reagovalo v rámci spätnej väzby 1 576 príspevkov a na vykonávacie akty 1 770 príspevkov.

 

Ďalšie informácie

Lepšia právna regulácia — prečo a ako?

Portál Vyjadrite svoj názor

Pracovný program Komisie na rok 2020

Príspevky na blogu Medium


Skočiť na hlavné menu