Druhé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov"


Dátum: 27.07.2017

Obrázok k aktualite Druhé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov"
Dňa 24.7.2017 sa uskutočnilo druhé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“. Zúčastnili sa zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) a jeho partnera Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Na zasadnutí sa diskutovalo o troch hlavných aktivitách projektu: Participatívna tvorba výziev, Prístup k informáciám a zavádzanie komunikačných nástrojov vo vzťahu k verejnosti a Hodnotenie efektívnosti systému monitoringu fondov EÚ. Cieľom prvej oblasti je zistiť, akými spôsobmi sa v súčasnosti môžu neštátni aktéri zapojiť do prípravy výziev a národných projektov, a tiež navrhnúť nástroje a postupy, ako efektívne získať cenné informácie z terénu. Druhá oblasť sa zameriava na spôsob, akým sa šíria informácie o fondoch EÚ, ako komunikujú ministerstvá o výzvach a podmienkach podpory a akú pomoc a podporu poskytujú záujemcom o podporu. Sú to dôležité premenné, ktoré vplývajú na to, ako verejnosť vníma fondy EÚ a ich prínosy, a ako úspešní sú žiadatelia o podporu so svojimi zámermi. Posledná tretia oblasť skúma súčasný systém riadenia fondov EÚ, ktorý  vytvoril štruktúru výborov a pracovných skupín, ktoré majú za úlohu monitorovať implementáciu operačných programov. Systém monitorovania by mal byť dôležitým nástrojom pre efektívnu kontrolu.  

Ďalšie informácie sú dostupné tu: http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo

Skočiť na hlavné menu