Detské ihrisko pri materskej škole Opatovská Nová Ves


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Detské ihrisko pri materskej škole Opatovská Nová Ves
Názov projektu Detské ihrisko pri materskej škole
Kód projektu 309070ABF1
Prijímateľ Názov Obec Opatovská Nová Ves
Sídlo 189, 99107, Opatovská Nová Ves
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Veľký Krtíš Obec Opatovská Nová Ves  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
09.06.2021 31.08.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 13 167,00 EUR
Z toho NFP 13 167,00 EUR
Vlastné zdroje       768,84 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bola výstavba detského ihriska pre podporu rozvoja športu v obci Opatovská Nová Ves. Projekt prispel k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov obce Opatovská Nová Ves, zabráni odlivu obyvateľov z obce a prispel tiež k skvalitneniu dostupnosti miestnej služby a k zvýšeniu atraktivity obce pre obyvateľov aj návštevníkov obce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Detské ihrisko je prístupné širokej verejnosti. Pridanou hodnotou projektu je zavedenie prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré  obec realizuje z vlastných zdrojov a vytvorenie dobrých podmienok na športové aktivity predovšetkým detí z obce v dobre vybavenom areáli materskej školy.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER prostredníctvom MAS Ipeľská kotlina – Novohrad.
 Opatovská Nová Ves
Skočiť na hlavné menu