Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja


Dátum: 21.01.2020

Obrázok k aktualite Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja
Názov: Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja
nemčice

Kód projektu: 302011L989
Stručný popis projektu: Projekt modernizácie Cesty II/499 Nemčice – Radošina - hranica kraja zvyšuje parametre cestnej komunikácie s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, mobilitu a zlepšenie dostupnosti  severozápadnej časti Nitrianskeho kraja na nadradenú cestnú infraštruktúru TEN-T a spája centrá osídlenia  Topoľčany a Piešťany. Celková dĺžka modernizovaného úseku je 21,885 km.
Hlavné aktivity projektu:
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít :
1.Stavba Cesta II/499 Nemčice – Radošina - hranica kraja
2. Bezpečnostný audit
 
Aktivita 1:  rieši zlepšenie parametrov a stavebno-technického stavu dotknutého úseku existujúcej cesty a jej súčastí, predmetom  projektu je tiež modernizácia existujúcich zastávkových pruhov v obciach ako súčasť cesty II/499.
 
 
Situácia po realizácii projektu: Projekt  prispeje k vyváženému územnému rozvoju. Vytvorí prepojenie centier osídlenia tretej úrovne v rámci dvoch krajov (Topoľčany, Piešťany), čím prispeje k tvorbe podmienok pre hospodársky rast a ekonomický rozvoj. Skvalitní dostupnosť severnej časti Nitrianskeho kraja smerom na diaľnicu D1 vedenú v koridore TEN-T. V riešenom území NSK zabezpečí  mobilitu a dopravné napojenie do okresného mesta Topoľčany, kde je koncentrovaná infraštruktúra regiónu v oblasti poskytovania verejných služieb  (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúra, štátna správa) a koncentrácia najväčších zamestnávateľov.  Realizovaný projekt  zabezpečí dostupnosť  cez komunikačnú spojnicu zo severného smeru z územia Trnavského kraja a taktiež prispeje k vytváraniu podmienok pre hospodársky rast a bude mať dopad na vyvážený územný rozvoj regiónu. Zásadná modernizácia cesty II/499 zvýši  bezpečnosť a plynulosť dopravy v danom regióne, posilňuje environmentálne aspekty dopravy a eliminuje  riziká klimatických zmien na cestnú infraštruktúru. 
Prijímateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Celkové oprávnené náklady projektu:  5 253 225,91€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 4 990 564,61 €
Vlastné zdroje: 262 661,30€
 nemčice1
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2019
 
Skočiť na hlavné menu