Centrálny koordinačný orgán

cko
Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuf fadafadfadfadf

Centrálny koordinačný orgán (ďalej len ,,CKO") v súvislosti s realizáciou Partnerskej dohody, operačných programov a programu rozvoja vidieka zabezpečuje vypracovanie Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020, koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len ,,EŠIF"), okrem osobitných častí systému riadenia Európskeho poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka.

Zároveň zabezpečuje tvorbu ITMS2014+ a plní úlohy súvisiace s jeho prevádzkou, monitoruje a hodnotí výsledky implementácie EŠIF a je gestorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier.

CKO aktualizuje Systému riadenia EŠIF a dokumentov vydávaných na jeho základe aj v prípade odôvodnenej potreby vyplývajúcej z implementácie OP a uplatňovania jednotlivých ustanovení Systému riadenia EŠIF v praxi.


Kontakty
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
 


Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava


Telefón 02/ 572 95 322, 318

E-mail  vicepremier@vicepremier.gov.sk
Webové sídlo  www.vicepremier.gov.sk
 
 

Skočiť na hlavné menu