Aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP


Dátum: 19.05.2020

Obrázok k aktualite Aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Dovoľujeme si informovať prijímateľov z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020 http://www.optp.vlada.gov.sk/ v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP bol zverejnený aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý bol upravený v nadväznosti na opatrenia na eliminovanie negatívnych obmedzení finančnej implementácie súvisiacich s ochorením COVID-19 a súlad s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 2.1 zo dňa 8.4.2020. Uvedený vzor je platný od 21. 05. 2020.
Vzor formuláru zmluvy21_05_2020

 
Skočiť na hlavné menu