Aktualizácia Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.4


Dátum: 01.08.2018

Obrázok k aktualite Aktualizácia Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.4
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo aktualizáciu Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.4 (ďalej aj „Stratégia financovania“)predmetom ktorej sú zmeny týkajúce sa len Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020. K zmene v Stratégii financovania (kapitola 5) dochádza z dôvodu úpravy pravidiel financovania Európskeho námorného a rybárskeho fondu pre programové obdobie 2014 – 2020, kde boli vykonané nasledovné zmeny:
  • úprava definície tzv. „ostatných podnikov“ v odkaze č. 15, ktorá    predstavuje uvoľnenie sprísnenia zadefinovaného na národnej úrovni;
  • rozšírenie uvádzaných prijímateľov o pojem „akvakultúrny podnik“ v časti 5.2.2 Financovanie projektov prijímateľa mimo schém štátnej pomoci.
 
Stratégia financovania nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2018. Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.
 
Stratégia je zverejnená na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11820

Skočiť na hlavné menu