Aktualizácia č. 8 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy:


Dátum: 14.02.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 8 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy:
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17. (zip, 7.3 Mb, 3x)
Skočiť na hlavné menu