Prínosy členstva v EÚ v číslach:


Dátum: 02.05.2018

Obrázok k aktualite Prínosy členstva v EÚ v číslach:
 • Od vstupu do EÚ do konca roku 2015 Slovensko z rozpočtu EÚ získalo spolu viac ako 18,6 miliardy eur. Ak sa odpočíta to, čím do rozpočtu prispelo, tak čistá finančná pozícia Slovenska voči EÚ bola viac ako 12,1 miliardy eur. Počas aktuálneho programového obdobia 2014-2020 môžeme využiť ďalších 15,3 miliárd eur.
 • Význam politiky súdržnosti sa naplno prejavil v zmiernení dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy na slovenskú ekonomiku, ktorej negatívny efekt by bol bez využitia finančnej podpory z fondov EÚ výrazne vyšší. Z hľadiska kvantifikovateľného sociálno-ekonomického vplyvu fondov EÚ, väčšina hodnotení dospela k záveru, že politika súdržnosti na Slovensku ovplyvňuje rast hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“). V roku 2003 dosiahol HDP na obyvateľa 55 %, zatiaľ čo dnes je to 77 % priemeru EÚ/partnerska-dohoda/. Štúdie ukazujú, že investície realizované prostredníctvom  politiky súdržnosti predstavovali približne 25 %/stranky-sk/ skutočnej konvergencie HDP a zvýšili HDP o 3,5 %/komponenty/.
 • Investície z fondov EÚ ovplyvnili konvergenčný proces slovenských regiónov a prispeli k zmierneniu regionálnych rozdielov v SR. Bez politiky súdržnosti by sa konvergenčný proces zastavil až v 6 z 8 regiónov Slovenska/vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/.
 • Vďaka programu študentskej mobility Erasmus a Erasmus+ vycestovalo od roku 2004 za štúdiom do zahraničia vyše 40 000 študentov. Ďalšie možnosti sú aj pre učiteľov a podnikateľov. Celkovo už program Erasmus využilo viac ako 108 tisíc Slovákov.
 • Slovensko patrí do Eurozóny a používa spoločnú menu Euro spolu s 18 ďalšími krajinami EÚ.
 • Vďaka vstupu do Schengenského priestoru na 94% našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru.
 • To, že sme súčasťou EÚ Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta vrátane USA a Kanady.
 • Slovensku pomohol Fond solidarity v súvislosti s ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) i s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).
 
V rámci programového obdobia 2007 – 2013 Slovensko vyčerpalo z Európskych štrukturálnych fondov finančné prostriedky vo výške 11,25 miliardy EUR. Medzi krajinami EÚ obsadilo Slovensko 11. miesto v úspešnosti čerpania EÚ fondov.
Výsledky za programové obdobie 2007 – 2013:
 • vybudovaných 155 km diaľnic a rýchlostných ciest,
 • 644 km zmodernizovaných ciest I. triedy,
 • 1210 km opravených regionálnych ciest II. a III. triedy,
 • zmodernizovaných 80 km železníc,
 • 67 nových vlakov,
 • 45 nových  električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu,
 • 120 moderných nízko podlažných trolejbusov
 • 33 nových električiek v Košiciach, obnovené električkové trate, nové trolejbusy a prímestské vlaky, 
 • zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa  80 nemocníc a polikliník a taktiež 69 zariadení sociálnej starostlivosti,
 • podporila sa rekonštrukcia 638 sídel a verejných priestranstiev,
 • vznikli desaťtisíce nových pracovných miest, 
 • postavilo sa 24 priemyselných parkov,
 • priamo bolo podporených vyše 2800 projektov malých a stredných podnikov,
 • podpora smerovala 170 vedeckým inštitúciám a 14 projektom  univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vybudovalo a zrekonštruovalo sa 80 čistiarní odpadových vôd,
 • vybudovalo sa 1673 km kanalizačnej infraštruktúry,
 • zmodernizovaných vyše 800 škôl,
 • bolo vytvorených 2 767 vzdelávacích programov,
 • podporených  2 737 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov,
 • uskutočnila sa výmena verejného osvetlenia vo viac ako 600 obciach,
 • zrealizovalo sa 126 projektov v oblasti protipovodňových opatrení a 128 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.
Do konca roku 2023 sa v programovom období 2014 – 2020 z vyčlenených prostriedkov EU
vo výške 15,5 mld. EUR plánujú dosiahnuť nasledovné výstupy a podporiť nasledovné hlavné aktivity z jednotlivých operačných programov:

Integrovaná infraštruktúra:
 • 111 km zrekonštruovaných železničných tratí
 • 104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest
 • 32 km novovybudovaných ciest
 • 27 km zmodernizovaných električkových tratí
 • zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave
 • 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich (8) terminálov osobnej dopravy
 • pokrytie všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s
Integrovaný regionálny operačný program:
 • 145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
 • 14 km novovybudovaných ciest
 • viac ako 37 tis. domácností so zlepšenom energetickou triedou
 • 108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
 • 146 nových úsekov cyklistických komunikácií
 • 10 zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
 • Zvýšená kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
 • 8 vybudovaných kreatívnych centier
 • Modernizácia a rozširovanie kapacít budov materských škôl
Efektívna verejná správa:
 • zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva
 • investície do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na všetkých úrovniach
Životné prostredie:
 • Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205 tis.)
 • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5 tis. t)
 • Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330 tis. t)
 • Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7 tis.)
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575MW)
 • 125 ha rekultivovanej pôdy (upravenej alebo regenerovanej kontaminovanej alebo zdevastovanej pôdy, ktorá sa stala vhodnou pre ekonomické aktivity)
 • Zavedenie 2 systémov včasného varovania
 • Vytvorenie 4 špecializovaných záchranných modulov
Ľudské zdroje:
 • 41 000 účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
 • 24 500 pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
 • 16 000 účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania
 • Podpora zamestnanosti mladých
 • Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít
 • 41 000 obyvateľov využívajúcich zlepšené formy bývania
 • 44 000 obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Výskum a inovácie:
 • 170 podporených výskumných inštitúcií
 • 3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
 • 1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
 • 1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu
Rozvoj vidieka:
 • investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie 1 850 poľnohospodárskych podnikov vrátane podpory pre rozvoj podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov
 • 500 podporených podnikov zapojených do zlepšenia životných podmienok zvierat
 • 255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy
 • 399 tis. ha poľnohospodárskej pôdy s  podporenou biodiverzitou, zlepšeným vodným hospodárstvom a zlepšeným obhospodarovaním pôdy
 • 1 240 tis. ha podporenej poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • 565 operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach
 • Viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
 
 
 


Skočiť na hlavné menu