USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01


Dátum: 02.11.2017

Obrázok k aktualite USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 2. Cieľom zmeny je optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP a doplnenie podmienky vo výroku rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v zmysle § 19 ods. 11 zákona o EŠIF.
Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 4 - 11. 01. 2018


 

Skočiť na hlavné menu