61. Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

 

61. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č.6 – Schéma ŠP OZE v znení dodatku č.1

 

 

 
 

Skočiť na hlavné menu