Operačný program Kvalita životného prostredia


logo-opkzp
Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý  predstavuje základný strategický dokument na roky 2014 – 2020, prostredníctvom ktorého budú podporované projekty v oblasti ochrany životného prostredia.
 
Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva.
Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia.
 
V oblasti odpadového hospodárstva sa podpora zameriava hlavne na nakladanie, zhodnocovanie a spracovanie odpadov, čím sa prispeje k zníženiu ukladania odpadov na skládky.
 
V rámci vodného hospodárstva bude pomoc smerovaná na budovanie kanalizačných sietí, čistiarní odpadových vôd a zabezpečenia dodávok bezpečnej pitnej vody pre obyvateľstvo. Zvýši sa tým podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť a čistiarne odpadových vôd, a z časti aj na verejný vodovod.
 
Podporou opatrení v oblasti ochrany prírody bude dosiahnuté zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie rozmanitosti druhov živočíchov a rastlín najmä v rámci sústavy NATURA 2000.
 
Prostriedky operačného programu prispejú aj k zlepšeniu kvality ovzdušia, a to realizáciou opatrení zameraných na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a skvalitnenie systému monitorovania ovzdušia.
 
Prostredníctvom operačného programu sa podporí taktiež prieskum, monitorovanie, ako aj sanácia viacerých environmentálnych záťaží v zodpovednosti štátu, zosuvov a tiež niekoľkých rizikových úložísk ťažobného odpadu.
 
Prostredníctvom financovania vybraných aktivít a opatrení dôjde ku zníženiu rizika vzniku veľkých povodní, ktoré spôsobujú značné škody na krajine, majetku a vážne ohrozujú obyvateľstvo.
 
Problematika zmeny klímy bude riešená opatreniami na posilnenie zásahových kapacít na zvládanie rizík a mimoriadnych udalostí, na zlepšenie materiálno – technického vybavenia záchranných zložiek. Dosiahne sa tým zvýšená pripravenosť na vznik mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy. Zároveň program rieši aj otázku prieskumov a sanácie havarijných zosuvov s cieľom zníženia rizika zosuvov pôdy.
 
Posledná prioritná oblasť sa koncentruje na podporu aktivít zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov, zníženie energetickej náročnosti verejných budov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na podporu efektívnych systémov centrálneho zásobovania teplom, a to s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov.
 
Operačný program Kvalita životného prostredia  3 885 811 623,- EUR
Z toho Kohézny fond  1 861 112 261,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja  1 276 787 849,- EUR
Národné spolufinancovanie  747 911 513 ,- EUR
 
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
 
Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Kvalita životného prostredia sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra Slovenská agentúra životného prostredia.
Skočiť na hlavné menu