Operačný program Integrovaná infraštruktúra


logo-OPII_ESIF
Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020.
 
Z operačného programu je financovaná predovšetkým modernizácia dopravy,  t.j. železničná, vodná a cestná doprava a oblasť zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám.
 
V oblasti železničnej dopravy sú financie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  určené na modernizáciu, elektrifikáciu a výstavbu železničných tratí, znižovanie bezpečnostných rizík a obnovu mobilných prostriedkov v tomto móde dopravy. Okrem  toho aj  na výstavbu záchytných parkovísk, prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy a ich napojenie na cestnú sieť.
 
cestnej doprave ide o výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov, budovanie inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy, výstavbu a modernizáciu ciest I. triedy.
Nezabudlo sa ani na verejnú osobnú dopravu, kde sa investujú európske prostriedky na modernizáciu a výstavbu  električkových a trolejbusových tratí, vybudovanie a modernizáciu technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD a na nákup električiek a trolejbusov.
 
Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty a modernizácia a výstavba verejného prístavu v Bratislave je jedným z cieľov  infraštruktúry vodnej dopravy.  
 
Podstatou investícií v rámci informačnej spoločnosti je budovanie modernej, na občana orientovanej a efektívnej elektronizovanej verejnej správy, vytvorenie kvalitného digitálneho obsahu a umožnenie prístupu k širokopásmovému internetu a službám každému občanovi vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra  4 666 641 621,- EUR
Z toho Kohézny fond  2 307 139 166,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja  1 659 506 207,- EUR
Národné spolufinancovanie     699 996 248,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os č.7 (Informatizácia) je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
 

 
Skočiť na hlavné menu