Príručka k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020


Dátum: 20.12.2019

Obrázok k aktualite Príručka k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020

Súbor typu pdf
1.71 MB

Dovoľujeme si uviesť najdôležitejšie zmeny:
 
  1. Zmena nastala aj v dôsledku OPET na trhovisku – „Nadlimitná verejná súťaž realizovaná s využitím elektronického trhoviska (ďalej aj len „EKS“) bola s účinnosťou od 01. 07. 2019 zrušená vydaním OPET ver. 3.6. prevádzkovateľom EKS napriek tomu, že v ZVO nadlimitné trhovisko figuruje v § 66 ods. 8 ZVO, čo však nevylučuje situáciu, že Prijímateľ môže predložiť zákazku na fin. kontrolu aj zo skoršieho obdobia než 1.7.2019 podľa Príručky k procesu VO pre SO, v. 0.6 (keby bolo možné nadlimitnú verejnú súťaž s využitím elektronického trhoviska realizovať). V prípade nadlimitnej verejnej súťaže s využitím elektronického trhoviska realizovanej pred dátumom 01. 07. 2019 je predmetom kontroly aj oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od prijímateľa.“
 
  1. Došlo k úprave druhov kontrol v rámci kapitoly týkajúcej sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohode a zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému.
 
  1. V rámci zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR a nad 30 000 EUR bola v nadväznosti na MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov doplnená odporúčanie pre prijímateľov: „...osloviť väčší počet hospodárskych subjektov, nakoľko v prípade doručenia viacerých ponúk (minimálne 3) môže táto skutočnosť v súlade s MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov slúžiť ako indikátor preukázania princípu hospodárnosti.“  Uvedené odporúčanie je potrebné čítať v kontexte predchádzajúcich odsekov v Príručke k procesom VO pre OPĽZ.
Taktiež bola do kapitoly zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR doplnené niektoré pravidlá uplatňujúce sa pri vyšších postupoch (napr. reverzná súťaž, využitie tretej osoby v prípade preukazovania finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti).
 
  1. K doplneniu došlo aj v prípade určovania PHZ. „Ak je PHZ určovaná prieskumom trhu realizovaným oslovením potenciálnych záujemcov alebo prípravnou trhovou konzultáciou, prijímateľ je povinný osloviť minimálne troch potenciálnych záujemcov, pričom predpokladanú hodnotu zákazky je možné následne určiť aj na základe dvoch cenových ponúk. Ak prijímateľ určuje PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet (napr. povinne zverejňované zmluvy v CRZ), určuje PHZ na základe minimálne dvoch nezávislých údajov o cenách. PHZ je možné určiť aj kombináciou vyššie uvedených možností. Odporúčaným postupom pri určení PHZ je vykonať aritmetický priemer z cien uvedených v predložených cenových ponukách.“
 
  1. K zmene došlo aj v prípade podmienky účasti osobného postavenia: „Od 01. 12. 2019 sa v podmienke účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) resp. § 32 ods. 2 písm. b) ZVO vypúšťa povinnosť predkladania potvrdenia aj za nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ostáva len „nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie“ ) a mení sa povinnosť pri zdravotnom poistení – „na neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti“ (podľa § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení) miesto pôvodného znenia „nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.“ Celé znenie je uvedené v Príručke v kapitole 3.8.1. Osobné postavenie podľa §  32 ZVO.
 
  1. K zmene došlo aj v rámci zákaziek nespadajúcich pod ZVO. V kapitole je uvedené aj stručné zhrnutie „zákaziek malého rozsahu do 5 000 EUR bez DPH“.
 
  1. Bola doplnená kapitola 4.3. Všeobecné pravidlá pre zmeny zmluvy, ktoré sú v režime výnimky.
 
 
 

Skočiť na hlavné menu