51. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie


Dátum: 24.07.2019

Obrázok k aktualite 51. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Dátum vyhlásenia: 24. 07. 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 51. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

51. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľovSkočiť na hlavné menu