Zákazky v hodnote nad 5 000 EUR

Vzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 5 000 EUR, pričom sa jedná o zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
 
Pravidlá a povinnosti uvádzané v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF, verzia 4 sa vzťahujú na všetky zákazky nad 5000 EUR, ktoré budú spolufinancované z fondov a ENRF, bez ohľadu na skutočnosť, či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred schválením ŽoNFP, alebo až po schválení tejto ŽoNFP. Pokiaľ teda prijímateľ predloží na RO zákazku nad 5000 EUR, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.3.7.2.5. Systému riadenia EŠIF, RO je povinný vylúčiť výdavky vyplývajúce z takéhoto VO v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu je RO povinný informovať o pravidlách vzťahujúcich sa na obstarávanie zákaziek podľa § 117 ZVO už v rámci jednotlivých výziev.
 

Zverejňovanie zákaziek nad 5000 EUR

 

Archív

Skočiť na hlavné menu