Zákazky v hodnote nad 5 000 EUR

Vzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 5 000 EUR, pričom sa jedná o zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. ZVO (ďalej len „zákazky nad 5 000 EUR“).
 
Pravidlá a povinnostiuvádzané v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF ako aj v tomto metodickom pokyne sa vzťahujú na všetky zákazky nad 5000 EUR, ktoré budú spolufinancované z fondov a ENRF, bez ohľadu na skutočnosť, či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred schválením ŽoNFP, alebo až po schválení tejto ŽoNFP. Pokiaľ teda prijímateľ predloží na RO zákazku nad 5000 EUR, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.3.7.2.6. Systému riadenia EŠIF a pravidiel uvedených v tomto metodickom pokyne, RO je povinný vylúčiť výdavky vyplývajúce z takéhoto VO v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu je RO povinný informovať o pravidlách vzťahujúcich sa na obstarávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO už v rámci jednotlivých výziev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Staršie zverejnené oznámenia
Skočiť na hlavné menu