Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06).

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre tvorbu nových inovatívnych riešení  podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, najmä nových obchodných modelov a sieťovania, zakladanie klastrov, ako aj stimulovanie inovačného procesu prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu a podpora využívania výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti MSP.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 9 829 047,00  EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 05. 04. 2017

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu