Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: 

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Dátum vyhlásenia: 20. 04. 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

40. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov


Skočiť na hlavné menu